Uluslararası Finansal Piyasalar Nedir Yapısı Nasıldır

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Uluslararası Finansal Piyasalar Nedir? Yapısı Nasıldır?

Piyasa kavramı oldukça geniş bir anlama sahiptir. Bu nedenle temel olarak, reel ve finansal piyasa olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Reel piyasalarda mal ve hizmet arz – talebi söz konusudur. Finansal piyasalarda ise daha gelişmiş sistemler üzerinden alınıp satılan değerlerden bahsedilir.

Uluslararası piyasalar ise gelişmiş ülkelerin tasarruf sahiplerinin, gelişmekte olan ülke piyasalarından kâr etmek için yaptığı işlemleri ifade etmek kullanılır. Para ve sermaye piyasalarını kapsar. Her ülkenin bu organizasyonları kontrol eden bir mekanizması da bulunur. Örneğin; ülkemizde SPK bu işi yapar.

Şimdi uluslararası finansal piyasalar hakkında detaylara göz atalım:

Uluslararası Finansal Piyasalar Nedir?

Uluslararası boyutu açıklamadan önce finansal piyasa ne demek ona bakalım. Finansal piyasa, mali varlıkların alınıp satıldığı platformlardır. Mali varlıklar ise para ve sermaye piyasası araçları olarak tanımlanabilir.

Finansal piyasalar, tasarruf fazlası olanlar ile borca ihtiyacı olanların karşılaştığı yerdir. Bir başka deyişle; arz ve talep edenlerin bir aracı vasıtasıyla fon transferi gerçekleştirdikleri ortamdır. Bu 3 unsura ek olarak, sistemi düzenleyen kurumlar vardır.

Fon arz ve talep edenleri biraz daha açıklayalım. Fon arz edenler, gelirlerinden daha az harcama yapıp, tasarruf sahibi olan kişilerdir. Fon talep edenler ise gelirlerini geçen harcamalara sahiptir ve finansal piyasalar ile bu gereksinimlerini giderirler.

Finansal piyasalar ise bu kişilerin, belirli kurallar çerçevesinde bir araya geldikleri ortamdır. Uluslararası piyasalar ise genellikle gelişmiş ülkelerdeki tasarruf sahiplerinin, diğer ülke pazarlarındaki varlığını ifade eder.

Gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlardan yararlanan tasarruf sahiplerinin faaliyetleri ile uluslararası piyasalar var olur. Buralardaki kazanç ortamından yararlanırlar. Bu yatırımcılar, gelişmiş ekonomiden elde edeceği kazancın katbekat fazlasını buralardan elde edebilirler.

Finansal piyasalar, kapitalist ekonomilerin düzgün işlemesi için önemlidir. Borsa, tahvil piyasası, forex ve türev piyasa gibi finansal araçların alım – satımının gerçekleştiği piyasaların tamamını ifade eder.

Uluslararası Finansal Piyasaların Yapısı Nasıldır?

Bu piyasaların yapısını fon arz ve talep edenler, aracılar, denetleyici kurumlar oluşturur. Transferi yapılan fonlar ise finansal araç olarak nitelendirilir. Bunlar; para, menkul kıymetler gibi kıymetli evraklar şeklinde de tanımlanabilir.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Uluslararası finansal piyasa yapısı içerisinde aynı ülkedeki yerleşik kişi ve kuruluşlar söz konusu değildir. Bunlar yurt içi piyasalar olarak tanımlanır. Taraflardan birisi yabancı ülkede yerleşik olduğu zaman uluslararası finansal piyasadan bahsedilebilir.

Ulusal fonların yabancılara veya yabancı fonların yerli yatırımcılara aktarıldığı sistemdir. Aynı zamanda iki tarafta ülkede yerleşiktir ve işleme konu olan para yabancı ise uluslararası finansal bir piyasada işlem yapılmış olunur.

Fonların taraflar arasında el değiştirmesi ise iki şekilde olabilir. Bunlar; dolaylı ve doğrudan olarak tanımlanabilir. Dolaylı olması için finansal kurumların arz edilen fonlarla talepleri karşılaması gerekir. Arz ve talep edenler arasında bir bağlantısı bulunmaz.

Doğrudan transfer olması için fon arz edenlerin, fonların kime verileceğini tercih etmesi gerekir. Fon transferine ise bir kurum aracılık eder. Bu kurum, tasarrufları kendi hesabına kabul eder ve karşılığında belli bir getiri vaat eder.

Uluslararası Piyasaların İşleme Koşulları

2000’li yıllarla birlikte ulusal piyasalar daha fazla uluslararası bir hal kazanmaya başlamıştır. Elbette bunun sürdürülebilir olması için bazı işleme koşulları bulunmaktadır. Bunları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Gelişmiş bir ekonomi olması, siyasal ve ekonomik istikrarın bulunması,
 • Yüksek konvertibilitesi olan güçlü para birimi,
 • Önemli miktarda dış finansmana imkan tanıyan yeterli tasarruf kaynakları varlığı,
 • İç finansal piyasaların sağlamlığı,
 • Sermaye hareketleri üzerinde devlet müdahalesinin düşük olması,
 • Finansal işlemleri iç piyasaya göre cazip kılacak bir vergi sisteminin olması,
 • Borsada ihraç edilen hisselerin fiyatlandırılması gibi satış sonrası hizmetlerin bulunması,
 • Ulaşım ve iletişim imkanlarının artırılması,
 • İşlem maliyetlerinin azaltılması,
 • Finansal yeniliklerin sunulması.

Uluslararası Finansal Piyasaların Sınıflandırılması

Genel olarak bu tür piyasalar, para ve sermaye olarak ikiye ayrılır. Bu piyasaları kısaca anlatalım.

Para Piyasaları

Vadesi 1 yıla kadar olan fonların, ödünç alınıp verildiği piyasalardır. Temel görevleri ise işletmelerin kısa vadeli sermaye ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Para piyasalarının temel aracı kurumları; bankalar ile leasing, faktoring ve sigorta şirketleridir. İşlemleri de banka ve benzeri aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

Para piyasalarında, kısa vadeli likidite fazlası olanlarla likidite açığı olanlar karşılaşır. Bu şekilde para piyasaları üzerinden sağlanan fonlar, işletmelerin dönen varlıklarını finanse eder.

Ülkemizdeki; Merkez Bankası Piyasası, Bankalararası Piyasa ve Takasbank Piyasası bu niteliktedir.

Para piyasalarına konu olan enstrümanlar ise şunlardır:

 • Hazine bonoları,
 • Banka bonoları,
 • Repo ve ters repo,
 • Finansman bonosu,
 • Banka garantili bonolar.

Sermaye Piyasaları

Vadesi 1 yıldan uzun olan fonların işlemlerinin yapıldığı piyasalardır. Temel görevleri, işletmelerin orta ve uzun vadeli yatırım fonu ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Tahvil, hisse senedi gibi devredilebilir menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerler sermaye piyasası olarak tanımlanır.

Sermaye piyasaları, para piyasalarına göre daha kolay, yaygın ve ucuz bir şekilde fonlara ulaşma imkanı sağlar. Genel olarak organize olmuş ve olmamış olarak ikiye ayrılır.

Forex Piyasası

Bir ek bilgi olarak burada forex piyasasından da bahsetmek gerekiyor. Çünkü uluslararası finans piyasası dediğimiz zaman akla gelen önemli yerlerdendir. Çoğunlukla uluslararası döviz piyasası olarak anılır. Dünyanın en büyük piyasası olma özelliğine de sahiptir. Öyle ki günlük 5 trilyon dolardan daha fazla işlem hacmi oluşur.

Tezgahüstü bir piyasadır ve belli bir merkezi bulunmaz. Dünyanın önemli ticaret merkezleri üzerinden ve bankalararası sistem ile işler. Bu sayede de hafta sonları hariç 5 gün 24 saat boyunca aktif kalmaktadır.

Finansal Piyasaların Özellikleri Nelerdir?

Bu başlık altında, genel olarak finansal piyasaların özelliklerine de yer vermek istedik.

Finansal piyasaların en önemli özelliği, enstrümanlar için en uygun fiyatların belirlenmesidir. Enstrüman fiyatları finansal piyasalarda, hem arz hem de talep eden tarafların onaylayacağı şekilde oluşmaktadır.

Bir başka önemli özelliği ise likidite sağlamaktır. Bu işlevleri ile finansal varlıkları en hızlı ve az değer kaybı ile el değiştirmesini mümkün kılmaktadır.

Finansal piyasalar sayesinde araştırma ve haber alma giderleri de azalmaktadır. Piyasada faaliyet gösteren işletmelere ait haberler, bilgiler ve değişiklikler kolayca erişilebilir olmaktadır.

Dünyanın En Önemli Uluslararası Piyasaları

Tahmin edileceği üzere; New York, Tokyo, Londra gibi ticaret merkezleri, en önemli uluslararası piyasalardır. Özellikle ABD, 2. Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası piyasaların lideri konumundadır.

ABD’nin lider olmasının ise çeşitli nedenleri vardır. Bunların başında, ABD dolarının güçlü bir rezerv para birimi olması gelir. Ayrıca Amerikan finans kuruluşlarının kaynaklarının, güvenilirliğinin ve likiditelerinin büyüklüğü de bir nedendir.

Bu merkezlere ek olarak; Paris, Zürih, Frankfurt, Cenevre, Amsterdam, Singapur ve Hong Kong da önemli uluslararası piyasalardır.

Uluslararası Finansal Piyasalar Nedir? Yapısı Nasıldır?

Para ve sermaye piyasalarэnэn oturmuю olduрu geliюmiю ьlkelerde birikimlerini deрerlendirmek durumunda olan tasarruf sahipleri, geliюmekte olan ьlkelerin finans piyasalarэnda oluюan karlardan etkilenmektedirler.

Ьstelik ьlkeler arasэnda uygulanan kambiyo politikalarэ sebebiyle bu karlar katlanabilmededir. Geliюmiю bir ekonomide elde edebileceрi kazancэn 10 katэnэ elde edebilme юansэ olan yatэrэmcэlar grubu aзэsэndan, geliюmiю ьlkelerden geliюmekte olan ekonomilere bir sermaye akэmэnэn baюlamasэ kaзэnэlmaz bir olay olarak karюэmэza зэkmaktadэr.

Uluslar arasэ Finansal Piyasalar

Sermaye hareketlerinin цdemeler bilanзosuna olumlu etkisi ancak, fonlarэn verimli ve etkin yatэrэmlara yцnlendirilmesi ve finansal piyasalarэn etkin зalэюmasэ ile mьmkьndьr. Bunun iзin цnce finansal piyasalarэn tanэnmasэ gerekmektedir.

Uluslararasэ Finansal Piyasalarэn Yapэsэ Nasэldэr?

Finansal piyasalar, tasarruf fazlasэna sahip kiюi ve kuruluюlarэn ellerindeki fonlarэ tasarruf aзэрэ iзinde bulunanlarэn kullanэmэna sunmalarэna aracэlэk eden piyasalardэr. Yani fon talep edenlerle fon arzedenleri buluюturan piyasalardэr. Fonlar birtakэm kэymetli evraklarla devredilmektedir. Bunlara da finansal araзlar denilmektedir.

Эki tarafэ da aynэ ьlkede yerleюik olan kiюiler ve kuruluюlardan oluюan piyasalar yurtiзi niteliktedir. Taraflardan birisi yabancэ ьlkede yerleюik veya normal olarak yьrьtьlen iюin merkezi yurtdэюэnda bulunuyorsa bu takdirde uluslararasэ bir finansal iюlem sцzkonээsudur. Ulusal fonlarэn yabancэlara veya yabancэ fonlarэn yerli kullanэcэlara aktarэlmasэ durumunda uluslararasэ finansal iюlemden bahsedilebilir. Ayrэca iki tarafta ьlkede yerleюik olmakla birlikte iюleme konu olan para yabancэ bir para ise de uluslararasэ finansal bir iюlem yapэlmэю sayэlэr.

Finansal Piyasalarэn Fonksiyonlarэ Nelerdir?

1- Fonlarэn arz edenlerden, fon talep edenlere doрru akэюэnэ gerзekleюtirmek,

2- Menkul deрerlere likidite saрlamak ve menkul deрerlerin fiyatэnэn oluюumunu saрlamak,

3- Эюletmelere kaynak tahsisinde bulunarak yatэrэmlarэ artэrmak,

4- Ulusal ьretim artэюэnda ve kalkэnma hэzэnэn yьkselmesine yardэmcэ olmak,

5- Riskin fiyatlandэrэlmasэ ve riski цnleyecek araзlarэn geliюtirilmesi,

Ulusal Piyasalarэn Uluslararasэlaюmasэ ve Uluslar arasэ Piyasalarэn Эюleme Koюullarэ Nasэldэr?

Son yэllarda uluslararasэ mali piyasalarэn uluslararasэlaюma derecesi ve iюlem hacimleri artmakladэr. Bir ulusal finansal piyasanэn uluslararasэlaюmasэ ve bunun sьrdьrьlcbilmesinin temel koюullarэ:

– Ulusal ekonominin gьзlь ticari ve endьstri) el potansiyelle desteklenmesi (Geliюmiю bir ekonomi),

– Siyasal ve ekonomik istikrar,

– Цnemli цlзьde dэю finansmana imkan tanэyan yeterli tasarruf kaynaklarэnэn varlэрэ,

– Yьksek konvertibilitesi olan gьзlь bir para,

– Эз finansal piyasanэn saрlam olmasэ,

– Dьnyada geniю bir юube ve muhabir юebekesinin bulunmasэ,

– Эз ve uluslararasэ sermaye hareketleri ьzerindeki hьkьmet mьdahalelerinin en dьюьk dьzeyde olmasэ,

– Finansal iюlemleri iз piyasaya gцre cazip kэlan tercihli bir vergi sisteminin bulunmasэ,

– Эdari ve gьmrьk formalitelerinin basit olmasэ,

– Borsada ihraз dilen hisse senetlerinin fiyatlandэrэlmasэ gibi satэю sonrasэ hizmetlerin bulunmasэ,

– Ulaюэm ve iletiюim imkanlarэnэn artэrэlmasэ, (telekominikasyon yoluyla)

– Эюlem maliyetlerinin azaltэlmasэ,

– Finansal yeniliklerin sunulmasэ

Hьkьmetlerin ulusal piyasalara mьdahaleleri, genelde iз ekonomik durum ve цdemeler bilanзosu dengesinin saрlanmasэ iзin yapэlmaktadэr. Bu mьdahaleler ulusal piyasalarэn uluslararasэlaюmasэnэ da цnlemektedir.

Ulusal Piyasalarla Uluslararasэ Piyasalar Arasэndaki Baрlantэlar Nasэldэr?

Genelde uluslararasэ nitelendirilselcr bile tьm finansal piyasalarэn ulusal niteliрi aрэr basmakladэr. Bu piyasalarda yapэlan iюlemlerin ancak bir bцlьmь uluslararasэ niteliktedir. En bьyьk uluslararasэ piyasalarda bile sэnэr цtesi iюlemlerin payэ oldukзa dьюьktьr.

Uluslararasэ piyasalar, borз verenlerin kimliklerini aзэklamama (Sэr saklama), ulusal borsa ve vergi kanunlarэnda цnemli цlзьde etkilenme ve hiзbir devletin uyruрuna baрlanmama цzelliklerini korumakladэrlar.

Uluslararasэ mali piyasalar birbirleriyle baрlantэlэ piyasalardэr. Bu baрlantэlarэn цzellikleri юunlardэr:

1- Uluslararasэ finansal piyasalar, fonlarэ uluslararasэ alanda saрladэklarэ iзin, ьlkelerin ulusal para ve maliye politikalarэndan baрэmsэzdэrlar.

2- Uluslararasэ mali piyasalar, ulusal piyasalarэn tamamlayэcэsэ ve rakibi olmak gibi iki role sahiptirler.

3- Uluslararasэ piyasalarda borз alanlar зeюitli alanlarda fon ararken maksimum hareketliliрe ve esnekliрe sahip kiюilerdir.

Dьnyadaki En Цnemli Uluslararasэ Finansal Piyasalar Hangileridir?

Londra, Tokyo ve Ne\vyork dьnyanэn en bьyьk mali merkezleri durumundadэr. Paris, Frankfurt, Zьrih. Cenevre, Amsterdam, Singapur ve Hong Kon» gibi merkezler ise daha зok bцlgesel olup, ikinci sэrada gelmektedirler.

Sermaye piyasalarэn bu gьnkь durumuna baktэрэmэzda 2. Dьnya Savaюэ’ndan beri ABD’nin uluslararasэ finansэn lideri durumunda olduрu gцrьlmektedir. Bunun temci sebepleri юцyle sэralanabilir:

1- ABD Dolarэnэn mьdahale, likidite tutma ve uluslararasэ rezerv para olma цzelliklerinden dolayэ gьзlь olmasэ,

2- Amerikan Finans kuruluюlarэnэn kaynaklarэnэn,gьvenilirliklerinin, etkinliklerinin ve likiditelerinin bьyьklьрь,

3- Fon arz ve talebinin ABD Dolarэ olarak yapэldэрэ Eurodolar piyasalarэnэn geliюmesi de baюka bir faktцrdьr.

Dьnyada ikinci olarak itibar gцren uluslararasэ piyasa, Batэ Almanya Sermaye Piyasasэdэr. Batэ Almanya Sermaye Piyasasэ’nэn yapэsэ bankacэlэk sektцrьnьn hakim olduрu ve sosyal refah devleti anlayэюэ nedeniyle sosyal gьvenlik kuruluюlarэnэn цnemli olduрu bir yapэya sahiptir.

Зok bьyьk bir ulusal piyasaya sahip olan Japon Piyasalarэnэn ise uluslararasэ alanda giderek цnemi artmaktadэr.

1. Dьnya Savaюэ цncesi uluslararasэ finans merkezi olarak birinci sэrada yer alan Эngiltere ve Fransa piyasalarэ bu цnemlerini gьnьmьzde kaybetmiюlerdir.

Uluslararasэ Finansal Piyasalarэn Sэnэflandэrэlmasэ Nasэl Yapэlэr?

Uluslar arasэ Sermaye Piyasalarэ

Yaygэn olarak yapэlan bir sэnэflandэrmaya gцre finansal piyasalar ikiye ayrэlmaktadэr.

PARA PЭYASALARI:

SERMAYE PЭYASALARI:

– Vadeleri bir yэla kadar olan fonlarэn цdьnз alэnэp verildiрi piyasalar para piyasalarэdэr.

-Temel fonksiyonlarэ, iюletmelerin kэsa vadeli iюletme sermayesi ihtiyaзlarэnэ karюэlamaktэr.

– Para piyasasэnda temel aracэ kurumlar, bankalar, leasing, factoring, foэfaiting ve sigorta iюletmeleri gibi iюletmelerdir.

– Genelde bankalar ve benzeri aracэ kuruluюlar tarafэndan gerзekleюtirilirler.

– Bir yэldan uzun vadeli fon iюlemleriyle ilgili piyasalar sermaye piyasalarэdэr. -Temel fonksiyonu iюletmelerin orta ve uzun vadeli yatэrэm fonu ihtiyaзlarэnэ karюэlamaktэr.

– Sermaye piyasalarэ tahvil hisse senedi gibi devredilebilir menkul deрerlerin alэnэp satэldэрэ yerlerdir. Tahviller uzun vadeli borзlanma aracэ, hisse senetleri ise ortaklэk aracэdэr. Bu piyasadaki iюlemler tamamen menkulleюmiюtir.

– Bu piyasalar para piyasalarэna gцre fonlara daha kolay, daha yaygэn ve daha ucuz biзimde ulaюma imkanэ saрlarlar.

– Organize olmuю ve olmamэю piyasalar olarak ikiye ayrэlэr.

– Genelde borsa ve tezgahьstь piyasalarda iюlem gцrьrler.

Uluslararasэ sermaye piyasalarэnda fon arz ve talep edenler, dцrt alt piyasaya baюvurabilirler. Bunlar:

Uluslararası Finansal Piyasalar Nedir? Yapısı Nasıldır?

Gelişmiş ülkelerin yatırımcıları ile gelişmekte olan ülkelerin piyasalarının karşılaştığı ortamı ifade eden uluslararası piyasalar hakkında bilmeniz gerekenler bu yazıdadır.

Fon Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Yatırım Fonu Ne Demek?

Para ve sermaye piyasalarını takip edenlerin en çok duyduğu kelimelerden birisi fondur. Peki, bu ne demek? İşte bilmeniz gerekenler:

Arbitraj Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Düşükten alıp yüksekten satmak mantığıyla uygulanan stratejilerden olan arbitraj hakkında bilgiler bu yazıda sizleri bekliyor.

Carry Trade Nedir? Nasıl Yapılır??

Dilimizde genellikle döviz taşıma ticareti olarak adlandırılan carry trade hakkında bilmeniz gerekenler bu yazıda sizi bekliyor.

Sermaye Piyasası Nedir? Araçları Nelerdir?

Sıklıkla duyup, tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz kavramlardan birisi de sermaye piyasasıdır. Bu yazıda hakkında bilmeniz gerekenleri açıkladık.

Futures ve Forward Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türev piyasa kavramlarından olan futures ve forward birbirine sıklıkla karıştırılır. Bu yazıda iki araç hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladık.

Temerrüt Nedir? Temerrüde Düşmek Ne Demek?

Farklı alanlarda karşımıza çıkmış olabilecek temerrüt konusunda bilmeniz gereken her şeyi bu yazıda bir araya getirdik.

Moratoryum Nedir? İlan Edilirse Ne Olur?

Moratoryum, borçların ödenememesi durumunda uygulanan geçici bir önlemdir. Bu konuyla ilgili bilmeniz gerekenlere yazımızda yer verdik.

Konvertibilite Nedir? Konvertibl Para Ne Demek?

Dilimize yerleşmiş yabancı kelimelerden olan konvertibilite, para birimlerinin dönüştürülebilirliğidir. Bu konuda detaylı bilgileri yazımızda bulacaksınız.

Menkul Kıymet Nedir? Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Sıklıkla duyduğumuz ancak tam olarak ne demek olduğunu bilmediğimiz menkul kıymet hakkında bilgileri bu yazıda paylaştık.

Yasal Uyarı

BorsaNasilOynanir.co adresi Türkiye’de piyasalara yeni giriş yapacak yatırımcılara bilgi vermek amacıyla yayın yapan bir web sitesidir. Sitemiz içerisinde yer alan hiçbir bilgi, yorum ve tavsiye ” yatırım danışmanlığı ” kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Borsa Nasıl Oynanır içerisinde yer alan yorum ve tavsiyeler, site yazarlarımızın kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir!

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: