Deflasyon Hakkında Bilgiler Uygulanacak Politikalar Nelerdir Deflasyonist Açık Nedir

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Deflasyon Hakkında Bilgiler: Uygulanacak Politikalar Nelerdir? Deflasyonist Açık Nedir?

Ekonomik depresyonların yaşandığı dönemlerde hakim olan deflasyon, ilk başta iyi bir durum izlenimi vermektedir. Çünkü mal ve hizmet fiyatlarının genel seyrinin belli bir zaman diliminde sürekli düşüşünü ifade etmektedir. Buna karşın bu düşüş, ülke ekonomisini durgunlaştırır. Dolayısıyla işsizlik oranlarının artışından milli gelirin azalmasına kadar uzayan etkiler yaratır. Bu nedenle deflasyon, istenmeyen ekonomik durumlardan birisidir.

Kısaca enflasyonun negatif değer alması şeklinde tanımlanan bu durumla baş etmek için uygulanacak politikaların başında para arzını artırmak gelmektedir. Tıpkı 2008 küresel krizinin ardından Amerikan Merkez Bankası’nın yaptığı gibi yüksek enflasyon yaratmayacak ölçekte para arzı ile tüketim talebi ve istihdamda artış sağlanmaktadır. Bu süreçte söz konusu olan deflasyonist açık nedeniyle de genişlemeci maliye politikaları izlenmektedir.

Şimdi deflasyon hakkında bilgilere, uygulanan politikaların detaylarına ve deflasyonist açık ile nasıl baş edildiğine göz atalım:

Deflasyon Nedir?

Enflasyonun eksiye düşmesi anlamına gelen deflasyon, bir ülke ekonomisinde belirli bir dönemde fiyatlar genel düzeyinde sürekli düşüş yaşanmasıdır. Hatırlanacağı gibi enflasyon, belli bir dönemde fiyatlar genel düzeyinde sürekli artışın gözlenmesiydi. Deflasyon ise bu durumun tam tersidir. Dolayısıyla ilk başta istenen bir durum izlenimi vermektedir. Buna karşın sonuçları hiç de istenmeyen türdendir.

Bir ülkede ekonomik faaliyetlerin durmasına, şirketlerin gelirinin düşmesine ve buna bağlı olarak işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Ekonomide arz tarafından azalma yaşanması sonucunda önce para arzı, daha sonra kamu ve özel sektör harcamalarında azalma yaşanır. Birbirini tetikleyen bu sorunlar sonucunda da tüketim talebi azalır. Tüketim talebinin az olması nedeniyle elde tutulan para ile alım gücü yükselir ama işsizlik oranı artış gösterir.

Deflasyon kimi açıklamalarda ise enflasyon durumunda fiyat yükselişini durdurmayı, yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatı düşürmeyi öngören bir iktisat siyaseti olarak da tanımlanır. Enflasyon yaşanan ekonomilerde paranın reel getirisi düşerken, deflasyonda artmaktadır.

Keynesyen görüşe göre deflasyon yetersiz talep demektir. Yani üretilen malların satılamadığı, stok fazlasının oluştuğu bir durumdur. Talep olmadığı zamanlarda, mal fiyatları düşer ve şirket karları azalır. İş hacmi ve kar oranları düştüğü için reel sektörde istihdam azalmaya başlar. Ücretler düşerken, işçi çıkarılır ve dolayısıyla işsizlik oranları artar. Yani deflasyon, ekonomide zincirleme halde birtakım sorunun yaşanmasına neden olur.

Deflasyon genellikle dezenflasyon ile birbirine karıştırılmaktadır. Ama dezenflasyon, fiyatların artış hızının azalması anlamına gelmektedir. İlerleyen yazılarımızda bu konuya da değineceğiz.

Deflasyonun Türleri Nelerdir?

Batının sömürge ideolojisi yayan iktisatçılarından olan Fransız Charles Rist’e göre; deflasyonun 3 türü bulunmaktadır. Bu türleri;

Para Deflasyonu

Banknotları tedavülden çekerek imha etme anlamında gelmektedir. Tarihteki örneklerine baktığımızda; 1944 yılının Ekim ayında Belçika’da banknot ve banka hesaplarına bloke koyularak yapılmıştır. Ayrıca 1948 yılının Haziran ayında Almanya’daki işgal kuvvetleri, ödeme araçlarının yüzde 90’ını hükümsüz saymıştır. Sonucunda Reichsmark’ı 10,5’e 1 oranında Alman markına çevirerek tedavüldeki para hacmini azaltmışlardı.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Mali Deflasyon

Bankalar devlet yararına ödeme araçları çıkartırlar. Devlet ise bunları karşıladığı zaman, deflasyoncu siyasetin başka bir şekli olarak görülen mali deflasyon ortaya çıkar. Aynı zamanda kamu harcamalarını kısmaya veya vergileri artırmaya dayanan bütçe fazlalığı siyaseti de bu durumun bir şekli olarak ele alınmaktadır. Elde edilen bu fazlalık ya kullanılmaz ya da kamu borçlarının ödenmesi için kullanılır.

Kredi Deflasyonu

Birçok farklı şekilde gerçekleştirilen kredi deflasyonu, kredi isteklilerini daha ölçülü davranmaya zorladığından dolayı iskonto sınırının yükseltilmesidir. Ayrıca bankaların mevduatlarını artırmaya zorlanmaları, açık piyasa siyaseti veya krediler ile kredi vermenin sıkı bir şekilde denetlenmesidir. Fiyatların yükselmesini önlemek amacıyla ya arz ya da talep üzerinde durulmaktadır.

Deflasyonun Nedenleri Nelerdir?

Deflasyon tanımından da anlaşılacağı üzere para arzındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca genel olarak uzun süreli parasal genişlemenin ardından yaşanan bir kriz halidir. Bu nedenle merkez bankaları, uzun süreli parasal genişlemelerden kaçınmakta, sürekli olarak para arzını ve faiz oranlarını takip etmektedir.

Diğer bağlantını neden ise tüketicilerin ve işletmelerin nakit tasarruf talebinde genel bir artış olmasıdır. Çünkü tüketicilerin belirsizdir veya tüketim için zaman tercihlerinin uzamaktadır. Etkenlerden birisi de malların arzını artıran ve gelirlerin satın alma gücünü artıran ekonomik üretkenlikte genel bir artış yaşanmasıdır.

Para arzındaki azalma, üretici ve tüketicinin tasarruflarının artması, tasarrufların verimli yatırımlara dönüştürülememesi, yetersiz dış ticaret ile alım gücünün azalması, deflasyonun ana nedenleri arasında sayılabilmektedir.

Deflasyonun Etkileri ve Sonuçları Nelerdir?

Deflasyon dönemlerinin en belirgin özellikleri, milli gelir ve istihdamın düşmesidir. Bunlara bağlı olarak stoklarda artış görülür, işsizlik artar ve fiyatlarda gerileme gözlenir. Dolayısıyla refah düzeyinde ve ücretlerde de düşüş yaşanır. Şirketler düşük kay nedeniyle üretimi azaltır ve daha az iş gücü talep etmeye başlar. İşsizlik artıp gelirler azaldığı için de tüketim düşer ve ekonomide durgunluk yaşanmaya başlar.

Paranın satın alma gücünün yükselmesine karşın, enflasyondan daha önemli bir ekonomik krizin ifadesidir. Deflasyonist eğilimlerin devam etmesiyle birlikte üreticiler üretimden vazgeçmekte ve ekonomi durgunlukla riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 2008 küresel krizinin ardından birçok ülkede deflasyonist eğilimler başlamıştır. Ülkeler bu sorunla baş edebilmek için tüketimi canlandırmaya yönelik genişletici maliye ve para politikaları uygulamak zorunda kalmışlardır.

Deflasyonist bir ortamda, ücretlere zam yapılmasının yerine indirim yapılması ile aynı alım gücü karşılanmaktadır. Yani 100 liraya alınan bir mal, gelecek sene 80 liraya alınabiliyorsa, ücretlerin deflasyon oranında düşmesi, alım gücünde bir değişikliğe neden olmayacaktır. Ama işten çıkarmalar artacağı için tüketim yine kısılacaktır. Dolayısıyla üretim de azalacak ve zincirleme bir şekilde etkiler görülmeye devam edilecektir.

Üretimin düşmesine bağlı olarak toplum refahı da azalacaktır. Çünkü üretimin azalmasıyla birlikte işsizlik artış gösterecektir. Para yetersizliği ve şirket karlarındaki düşüş nedeniyle emek talebinde azalma görülecektir. Alıcılar karşı, borçlular ise zararlı çıkacaktır. Sabit gelirliler, piyasadaki dengesizliğe aldırış etmeyecekleri için etkilenmeyeceklerdir. Ama şirketlerde büyük kayıplar görülmeye başlandıkça huzursuzluk artacaktır.

Deflasyona Karşı Uygulanacak Politikalar

Para arzının azaldığı ekonomi ortamı için genişletici maliye ve para politikaları uygulanmaktadır. Bu politikalar sayesinde talep artırılmaya çalışılacaktır. Kamu harcamaları artırılacak, vergiler düşürülecek ve kişilerin harcanabilir gelirleri artırılacaktır. Aynı zamanda kurumların vergi yükleri azaltılarak yatırım yapmaları sağlanacaktır.

Tüketimin artırılması, durumun düzeltilmesi konusunda en temel amaçtır. Bankacılık sistemine düşük maliyetli kredi vererek, tüketiciler harcamaya yönlendirilir. Kamu harcamaları artırılır ve özel sektör yatırımlarına teşvikler sunulur. İşçi ve çalışanlara yüksek ücret politikası uygulanır. Bu hamlelerle birlikte tüketim artırılır. Ama bu yapılırken, enflasyonun belli bir seviyeye kadar yükselmesi sağlanmalıdır.

Kısaca tüketicilere bir güven ortamı inşa edilerek, yeniden harcama yapmaları sağlanmaktadır. Bunun için gerekli olan tüm destekler verilmektedir. Ucuz kredi, artan ücretler ve özel sektör yatırımları, güven ortamının yeniden oluşmasını sağlamaktadır.

Deflasyonist Açık (Harcama Eksiği) Nedir?

Bir ekonomide milli gelir seviyesinin, tam istihdam seviyesinin gerisinde olduğu durumu ifade etmektedir. Bir ülkede emek faktörünün bir kısmının üretime katılmadığı durumda, ekonomisinde hasıla düzeyi potansiyel hasıla olan tam istihdam düzeyinin altında bir dengeye ulaşır. İşte bu duruma deflasyonist açık denir.

Deflasyonist açık şu grafik ile de tanımlanmaktadır:

 • Y1 – Yt = Milli Gelir Açığı
 • E2 – M = Deflasyonist Açık
 • Y1 – Yt miktarındaki milli gelir açığını giderebilmek için; D1 (E2 – M) kadar ilave yatırım yapılması gerekmektedir.

Ülkede istihdam seviyesinin tam seviyede olmaması ve kapasitenin tamamının kullanılmaması nedeniyle maksimum üretim ve gelir seviyesine ulaşılamaz. Bu nedenle deflasyonist açık oluşur ve buna kısaca harcama eksiği denir. Bu durumun hakim olduğu ekonomilerde, hem işsizlik oluşmaya başlar hem de kapasitenin düşük seviyede kullanılması nedeniyle ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Harcama eksiği nedeniyle fiyatlar genel düzeyinde yükselme olmaz. Yani enflasyonu körükleyecek bir etki yaratılamaz. Bu deflasyonist açığın olumlu yanıdır. Buna karşın böyle bir ekonominin reel alanda dengeleye gelmiş olması, eksik istihdam denge seviyesini gösterir. Bu durum ise ekonominin durgunluk içinde olduğunu ve daralma dönemine girdiğine işaret etmeye başlar. Klasik iktisatçılar böyle bir ekonominin kendi dengesini bulacağını savunurken, Keynesyen teorisinde devlet müdahalesi gerekmektedir.

Ekonomide harcama eksiği sorununun giderilmesi için toplam talep artırılmalıdır. Yani yine genişletici para ve maliye politikaları kullanılmaktadır. Toplam talebin artırılmasıyla birlikte, üretim teşvik edilecektir. Dolayısıyla üretim artışı, kapasite kullanım oranını artıracak ve işsizlik azalmaya başlayacaktır.

Keynesyen modelinde ise faiz oranları sabit olduğu için para politikası harcama eksiğinin önlenmesinde kullanılmayacaktır. Aynı zamanda toplam talebi faiz yoluyla değiştirebileceği için para politikası sorunun giderilmesinde tercih edilmemektedir. Dolayısıyla maliye politikaları kullanılacaktır.

Üretim ve istihdam seviyesinin artırılması, harcama eksiğinin giderilmesinde gerekli olan politikalar olarak görülmektedir. Genişletici maliye politikalarının uygulanması ile toplam talep artırılacaktır. Aynı zamanda hükümet, kamu harcamalarına ek olarak transfer ödemelerini de artırabilir. Vergi oranlarında yapılacak bir düşüş ile yine talep yükseltilebilir.

Deflasyonist ve Enflasyonist Açık

Deflasyonist Açık (Harcama Eksiği)

Bir ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin altında bir noktada mal piyasası dengesinin sağlanmasıyla ortaya çıkan harcama eksiğine deflasyonist açık denir. diğer bir deyişle deflasyonist açık “harcama eksiği” anlamına gelmektedir. Bu sorunun giderilmesi için genişletici maliye politikası ve vergilerin azaltılması gerekmektedir.

Deflasyonist bir açık içerisinde olan bir ekonomide genişletici maliye politikası ekonomideki otonom harcamaları arttırarak toplam planlanan harcama fonksiyonunu paralel yukarı kaydırıp, ekonomiyi tam istihdama götürecektir. Bunun dışında deflasyonist açıkta olan ekonomide c↑, t↓, m↓ ise toplam planlanan harcama fonksiyonunu dikleştirerek ekonomiyi tam istihdama götürür.

Enflasyonist Açık (Harcama Fazlası)

Bir ekonominin tam istihdam gelir düzeyinden daha yüksek bir gelir düzeyinde dengelenmesiyle ortaya çıkan harcama fazlasına enflasyonist açık denir.

Enflasyonist açık olan bir ekonomide daraltıcı maliye politikası otonom harcamaları azaltarak toplam planlanan harcama fonksiyonunu paralel aşağı kaymasına ve ekonominin tam istihdam düzeyine dönmesine neden olur. Bunun dışında enflasyonist açık olan bir ekonomide c↓, t↑, m↑ AE fonksiyonunu yatıklaştırırken ekonominin tam istihdam düzeyine dönmesine neden olur.

Reflasyon Hakkında Bilgiler: Nedir? Politikası Nasıl Uygulanır?

Kimileri enflasyonun paradan doğduğunu kimileri ise tamamen iktisadi bir olay olduğunu savunmaktadır. Bir süre sonra iktisadi bir olay olduğu görüşü benimsenmiştir. Bunun nedeni ise enflasyonu başlatan olayların para bolluğu değil, talep bolluğu olmasıdır. Bu durumda da enflasyonun toplam talep ve arz arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı sonucu kanıtlanmıştır.

Reflasyon ise yeniden makul düzeyde bir enflasyona dönmek anlamına gelir. Toplam talebi, toplam arzdan daha hızlı genişleyen ve arzı talepten daha hızlı daraltan nedenler, enflasyonun ana kaynakları olarak görülür. Bu şekilde oluşan enflasyon sorununa karşı ülke ekonomisinde talebin genişlemesini sağlayan reflasyon politikaları uygulanarak, yeniden toparlanma sağlanmaktadır.

Enflasyonla mücadele kapsamında bilinmesi ve diğer kavramlarla karıştırılmaması gereken bu konu hakkında detaylı bilgilere göz atalım:

Reflasyon Nedir?

Bir daralma döneminden sonra ekonomik toparlanmanın ilk aşamasını tanımlamak için kullanılan kavrama reflasyon denir. Para arzı ile enflasyona yol açmayacak şekilde ve ölçümü bir biçimde artırılarak piyasaların yeniden denge kazandığı, fiyat istikrarının sağlandığı dönemi tanımlamaktadır. Daha açık bir tabirle kabul edilebilir enflasyona dönmektir.

Reflasyon, enflasyonu uzun vadeli tarihsel ortalamasına geri yükleme sürecidir. Aynı zamanda potansiyel deflasyona bir tedavi olarak düşünülebilir. Doğal ekonomik daralmayı azaltmak ya da her zaman önemli bir gelişmeyi takip eden iş genişletme döngüsünü yeniden ele geçirmek şeklinde de tanımlanmaktadır.

Terim olarak ilk defa, 1929 Wall Street Çöküşü sonrasında Amerikalı bir ekonomist, mucit, iktisatçı ve ilerici sosyal olan Irving Fisher tarafından kullanılmıştır. Amerikan neoklasik iktisatçılarından olan Fisher, ekonomik büyümenin artırılması ve uzun vadeli enflasyon hattının yenilenmesi anlamında reflasyon terimini kullanmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu ise enflasyonu düşürme anlamında kullanılan dezenflasyon ile karıştırılmamasıdır. Çünkü iki kavram birbirine ters bir anlam taşımaktadır. Önceki haline getirmenin İngilizcesi olan restoration ile para bolluğu ve enflasyon anlamına gelen inflation kelimelerinden türeyen bir kavramdır. Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine neden olmadan, talep hacminin genişlemesidir.

Reflasyon, durgunluktan canlılığa geçiş ve toplam harcamaların artırılmasına bağlıdır. İşgücü piyasasındaki herhangi bir fazla kapasiteyi azaltmayı amaçlayan, ekonomik refahta uzun süreli bir yeniden canlanma ile karakterize edilen uzun vadeli bir değişimdir.

Reflasyon Politikası Nedir?

Üretimi canlandırmak ve deflasyonist eğilimleri kırmak için uygulamaya sokulan para veya maliye politikasına reflasyon politikası adı verilmektedir. Bir ülkenin çıktısını genişletmek ve genellikle bir belirsizlik veya resesyon döneminin ardından ortaya çıkan deflasyon halinin etkilerini azaltmak için tasarlanan mali veya parasal politikalardır.

Reflasyon politikaları, vergileri düşürmeyi, para arzını değiştirmeyi ve faiz oranlarını düşürmeyi içerebilir. Ayrıca işgücü piyasasında fazla kapasite olan alanlarda azaltmayı amaçlar. Reflasyon politikaları, ABD hükümetleri tarafından 1600’lü yıllardan beri başarısız olan ticari açılımları denemek ve yeniden başlatmak için kullanılmıştır.

Büyük Buhran’dan sonra ABD ekonomisi bastırılmaya devam edilmiş ve FED, enflasyon oluşturmak için mücadele etmiştir. Düşük faizler ve artan para arzı gibi bazı para politikası araçlarının kullanılmasına rağmen, enflasyon FED’in hedeflerinin altında kalmıştır.

Hatta Trump, ekonomiyi tam kapasite artırma umuduyla trilyon dolarlık bir altyapı faturası ve geniş kapsamlı vergi indimi sözü vermiştir. Bu iddialı politikalar ise Trump Reflasyon Ticareti tanımını ortaya çıkartmıştır. Bu ise Donald Trump’ın mali, ticari ve düzenleyici politikalarıyla ekonomik büyümeyi yavaşlatması umuduna dayanmaktadır.

Reflasyon Politikası Nasıl Uygulanır?

Kısaca reflasyon politikasının temeli, talebi artırmaya dayalıdır. Bu şekilde ekonomik faaliyetlerin seviyesini yükseltmek ve deflasyonla mücadele etmek için sırasıyla hükümet ve merkez bankası tarafından uygulanan parasal veya mali bir politikalardır.

Para politikası, para arzını etkilemek ve faiz oranlarını değiştirmek gibi merkez bankasının yaptığı hamleleri içerirken; maliye politikası ülke ekonomisindeki toplam talebi etkilemek için hükümet harcamalarını ve vergi oranlarını değiştirmeyi kapsar.

Reflasyon politikalardaki amaç; faiz oranlarını ve vergiyi düşürmeyi, büyük altyapı projelerine yatırım yapmayı ve para arzını değiştirmeyi içermektedir. Bu şekilde deflasyonist eğilimi değiştirmek amaçlanır. Talep artırıldığı zaman ekonomi yeniden büyüme kaydeder ve enflasyon yükselişe geçer. Kanada, ABD, Japonya ve Avustralya merkez bankalarının hep yıllık yüzde 2 enflasyon hedefine bu politikaları kullanarak ulaşmayı amaçlamaktadır.

Reflasyon politikası uygulamalarında;

 • Para arzı artırılabilir,
 • Faiz oranlarını düşürülebilir,
 • Banka rezerv gereksinimleri kolaylaştırılabilir,
 • Vergi indirimlerini azaltılabilir,
 • Vergi ertelemelerine başvurulabilir,
 • Vergi ödemelerinde taksitlendirmeler artırılabilir,
 • Vergi teşvikleri yaygınlaştırılabilir,
 • Maaş ve ücretler artırılabilir, ikramiye ödemeleri yapılabilir,
 • Avans ödemelerinde oranlar yükseltilebilir,
 • İşletme düzenlemeleri gevşetilebilir.

Bu politikaların uygulanmasıyla ekonomiden akan para miktarı artırılır ve tüketicilerle piyasa oyuncularına güven verilir. Tüketicilerin kullanılabilir gelirleri yükseltileceği için harcamaları ve tüketimi artırılmış olacaktır. Tüketim artışı ise talep artışı demektir.

Talebin artmasıyla üretim artışı sağlanacak ve bir sonraki adımda yatırım artışı yaşanacaktır. Bu şekilde de deflasyon ve stagflasyon tehdidi altındaki ekonomi canlanacak ve sürecin devam etmesiyle fiyatlarda artış başlayacaktır. Dolayısıyla ekonomi deflasyon ortamından çıkarak makul düzeyde enflasyona dönüşecektir.

Reflasyon Politikasına Dünyadan Örnekler

Trump Reflasyon Ticareti, 2020 yılında mali basında ortaya çıkmıştır. Ekonomistler, Trump’ın bu durumu yansıtan pazarlarda büyümeyi sağlayacak mali enflasyonu oluşturacağını tahmin ettiler. Trump ise “Şehirlerimizi düzeltip, otoyollarımızı, köprülerimizi, tünelleri, havaalanları, okulları, hastaneleri yeniden inşa edeceğiz. Bu arada ikinci altyapımızı yeniden inşa edeceğiz. Ve milyonlarca insanımızı yeniden inşa ettikçe istihdam edeceğiz,” ifadelerini kullanmıştı.

Reflasyon ticareti de uzunca bir sıfır veya çok düşük enflasyon döneminden sonra enflasyonun artmaya başlamasında piyasaların nasıl davranacağını ifade etmektedir.

Bir diğer örnek ise “Abenomics” olarak tanımlanan ve 2020 genel seçimlerini kazanan Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından uygulanan reflasyonel bir ekonomi politikasıdır. 20 yıldan fazla bir süredir Japonya neredeyse sıfır veya negatif enflasyon oranları ile deflasyonist bir resesyona girmiştir.

Japonya’nın başlattığı parasal genişlemeye geçmeden önce uygulanan bütçe harcamalarını artırma, reflasyonu maliye politikaları ile gerçekleştirmenin bir örneği olmuştur. Buna karşın Japonya, bütçe açıklarını yüzde 8’lere, kamu borçlanmasını ise yüzde 250’lere çıkartmış ve uygulamadan başarılı sonuçlar alamamıştır. Ne ekonomisini büyütebilmiştir ne de deflasyonist oramı dağıtabilmiştir.

Önce FED’in daha sonra da İngiltere, Japonya ve Avrupa merkez bankalarının izlediği parasal genişlemeler, reflasyonu para politikaları aracılığıyla gerçekleştirmeye örnektir. Bu uygulamalardan ise ABD ve İngiltere başarılı sonuçlar almıştır. Japonya’da ise parasal genişlemeden elde edilen sonuçlar, genişletici maliye politikalarından daha başarılı olmuştur.

Reflasyon politikalarında başarılı olmanın yolu, ülkenin ve toplumun sosyolojik yapısını, alışkanlıklarını, geleneklerini göz önünde bulundurarak bir program dizaynı etmekten geçmektedir.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: