Büyüme verisinin ekonomiye etkisi

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Büyüme Verisi Ekonomiyi Nasıl Etkiler ?

Günümüzde büyümenin ekonomiye etkisi diğer bir deyiş ile GSYH’nin ekonomiye etkileri Ekonomi Bakanlığı tarafından inceleniyor. Yaşanan güncel olaylar bile ekonominin dalgalanmasına neden oluyor. Türkiye genelinde kısa aralıklarla üç ayda bir açıklanan makro ekonomik veriler içerisinde yer alan büyüme verisi, ülkede belirli bir periyot içinde imal edilen nihai mal ve hizmetlerin ücret cinsinden toplam değerini gösteriyor.

Global bir yaşamın etkisiyle birlikte; yapılan yatırımların ve üretim etmenlerinin, ülke sınırlarının dışına çıkması sonucu, makroekonomik olarak yapılan analizlerde bir ülkede yaşayan vatandaşların gelir durumunu ortaya çıkaran Gayri Safi Milli Hasıla verisinin yerine, bir ülkenin ülke sınırları genelinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamını ifade eden GSYİH verisinin kullanımı ve önemini de büyük ölçüde yüksek seviyeye getiriyor.

Yazı İçinde Bulabilecekleriniz

Büyüme İçerisinde Üretim Yöntemi Faktörü

Büyümenin ekonomiye etkisi 3 farklı seçenek ile hesaplanmalıdır. Bunlardan en önemlisi üretim yöntemidir. Üretim yöntemi ekonomide tüm sektörler tarafından imal edilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı üzerinden değerlerinin toplamının GSYİH’ya eşit olmasını gerektiren bir konudur. Diğer bir seçenek ise ekonomide bir yıl içinde yaşanan nihai mal ve hizmetlere yapılan bütün masrafların toplanması yöntemidir. Bu seçenek harcama yöntemi olarak adlandırılır. Diğer bir yöntem olan gelir yöntemi ise oldukça önemli bir unsurdur. Bir ülke ekonomisinde üretim faktörlerinin elde ettiği maksimum gelirlerin toplanması sonucu ortaya çıkan hesaplama seçeneğidir.

Ekonomik Faaliyetlerin Etkisi

Büyümenin ekonomiye etkisi konusunda ekonomik faaliyetler önemli bir yere sahiptir. Ülke genelinde yapılan ekonomik faaliyetler için ölçüm özelliğinde olup ekonomi sağlığıyla ilgili en önemli faktörler arasında yer alır.

Ülkeye yapılan yatırımların artması büyümeye olumlu katkı sağlayacak iken, yatırımların çeşitli nedenler ile düşmesi büyüme verilerine olumsuz etki etmektedir.

Büyüme Performansı Ekonomiyi Nasıl Etkiliyor ?

Ülke ekonomisinde yaşanan artma ya da azalmayı kesin bir şekilde ifade eden ve büyüme performansını gösteren en önemli etkenlerden biri de makroekonomik veridir. Büyüme verileri teknik analiz konusu değildir. Temel analiz konusu olan GSYH verileri ekonomiye ciddi anlamda etki etmektedir. Hem Türkiye, hem Abd hem de diğer dünya ülkeleri için en önemli ekonomik takvim verileri arasında yer alan büyüme verisi piyasalar açısından oldukça önemlidir.

Ülkelerin büyüme verilerinin beklentileri aşması o ülkenin o dönem içerisinde ekonomisinin iyiye gittiğine işaret etmektedir. Bu nedenle ilgili ülke piyasaları bu durumdan pozitif etkilenir. Yani örnek verecek olur isek, Türkiye büyüme verisi bir önceki dönem %1 geldiğini düşünelim. Bu dönem ise %2,6 büyüye bir ekonomi ile karşılaşıyor isek ülkede ekonomik kalkınmanın hız kazandığı söylenilebilir. Bunda etki eden faktörler oldukça önemlidir ancak olumlu bir veri piyasalarda hangi faktörden kaynaklanıyor olduğuna bakmadan pozitif seyir oluşmasını sağlayacaktır. Yani dolar kuru ve diğer döviz kurları Türk Lirası karşısında düşecektir. Borsada ise pozitif bir seyir hakim olacaktır denilebilir. Tersi durumda ise özellikle sıfırın altında yani daralma diye tabir edilen eksi büyüme türünde ise ekonomide negatif seyrin hakim olması beklenecektir.

Büyüme verisinin ekonomik etkileri

Türkiye istatislik kurumu tarafından açıklaması yapılan makro ekonomik veri bilgileri arasında yer alan büyüme verisi diye anılan( G.S.Y.H), Ülkede belirli bir süre içinde imal edilen nihai mal ve hizmetlerin fiyat olarak anılan toplam tutarına verilen adtır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Dışa açılım politikalarının getirdiği etki sonucu; yatırım ve üretim faktörleri,etkin kullanılmalıdır. Ülke içi değilde yurt dışına taşınması sebebiyle,bu kaynaklar etkin kullanılmaz duruma düşerse, makro ekonomik analiz yapılırken o ülkede yaşayan vatandaşlarının gelir durumunu anlatan Gayri Safi Milli Hasıla verisi yerine, o ülkede üretimi yapılan toplam mal ve hizmeti anlatan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verisi göz önünde bulundurulmalıdır. Bir ülkede yapılan üretim her alanda gelişmenin anahtarıdır.Tüketim toplumu olan ülkeler zamanla sıkıntı çekmeye başlarlar nedeni üretim yapmama,ülke kaynaklarını etkin kullanmamasıdır.

GSYİH verileri üç şekilde hesaplanmaktadır;

Üretim Yöntemi: Ülke içinde sektörlel faktörler tarafından üretimi yapılan nihai mal ve hizmeti tutar olarak piyasa ederi üzerinden hesap toplamı GSYİH’ya eşittir.

Harcama Yöntemi: Ülke Ekonomisi için bir sene zarfında nihai mal ve hizmetl için yapılan harcamaların toplanması sistemidir.

Gelir Yöntemi: E konomide üretim etkilerinin elde ettiği sonuç iradlarının toplanması sebebiyle oluşan hesaplama sistemidir.

İstihdam ve İşsizliğin Ekonomiye Etkileri

İstihdam ve işsizliğin ekonomiye etkileri ülke ekonomisinin dönüşümü ile yakından ilgilidir. Ekonominin yapıtaşı işgücünün istihdamı ve işsizlik ilişkisi oranı yaş, eğitim, kayıt dışılık, ülkenin refah seviyesi, ekonominin yapısına bağlantılıdır.

İstihdam, işsizlik ekonomi ilişkisi ve etkilerine girmeden önce istihdam ve işsizlik literatürde nasıl tanımlanmış inceleyelim; istihdam, ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde çalıştırılmasıdır. İşsizlik ise ekonomik faaliyetler içinde çalışmak isteyen yetişkin işgücünün iş bulamamasıdır. Tanımlarda da görüldüğü üzere ekonomik faaliyet içerisinde olmuş olmak ve çalışmak istemek ortak paydasını oluşturuyor.

İstihdam üreten kesimi işsizlik ise üretemeyen kesimi tanımlıyor. Dolayısıyla bir ekonomide çalışmak isteyen kesim ne kadar çok üretime katkısı olan birey ekonomik büyüme daha kalıcı ve sürdürülebilir olur.

Ekonomik büyümenin istihdama ve işsizliğe katkısı

İşgücü, istihdam artışı, istihdamın etkin kullanılması ekonomiye pozitif etki yaparken ekonomik büyüme istihdama ve işsizliğe direkt yansımayabiliyor.

İstihdam ve işsizliğin ekonomiye etkileri üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki verimlilik artışı ve ekonomik büyüme ile işgücüne fayda yönünde sonuçlar üretmiyor. Mesela; ekonomide büyüme ve istihdam artışı olmasına rağmen aynı oranda da işsizlik artıyor. 1960’dan sonrasını kapsayan araştırmalarda Türkiye ekonomik büyümesi ile istihdam artışı aynı paralelde gitmiyor. Yine işsizlik ile ekonomi büyüme arasında anlamlı ilişki söz konusu değil. Nedeni ise ekonomide dönüşüm ve üretimde ve işgücünde verimlilik.

Üretim ve işgücü verimliliği artarken işsizlik de artıyor

Üretimde verimlilik artışının istihdama ve işsizliğe negatif etki yapıyor. İşgücünde verimlilik artışı ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlarken işgücünü azaltıcı etkisi var. Yine verimlik artışı ekonomik büyümeyi tetiklerken diğer taraftan aynı oranda istihdamı artırmıyor. Peki bu makro veriler birbiri ile güçlü etkileşim içinde iken nasıl oluyor da ekonomik büyüme ile istihdam arasında güçlü pozitif korelasyon yok ve yine ekonomik büyüme ile işsizlik verisi neden ters korelasyonda çalışmıyor.

Uzmanlar bu konuda yaptıkları araştırmalar gösteriyor ki verimlilik artışı teknoloji ile gerçekleşiyor. Üretim ve hizmet sektöründe teknolojinin gücü artıkça işgücüne ihtiyaç azalıyor. Dolayısıyla da ekonomik büyüme de teknolojinin payı artıkça istihdam aynı oranda artmıyor ve işsizlikte kronikleşiyor.

Emek/hasıla ilişkisi ve ekonomiye etkileri

Üretim ve işgücü verimliliğinin ekonomik büyümeye etkileri üzerine şu örneği verebiliriz. Mesela teknoloji yoğun işgücünde 100 birimin üretilmesi için 1 dolar maliyet söz konusu iken teknolojinin zayıf olduğu üretimlerde 100 birim için maliyet 10 dolar olabilmektedir. Otomasyon ve ileri teknoloji üretimin verimliliğini artırırken ihtiyaç duyulan işgücü azalmakta ekonomik büyüme istihdam artışına aynı oranda katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede hükümetlerin istihdamı artıracağı yeni sektörler ve yeni pazarlar oluşturması, yatırımları artırması istihdamı ve işsizliği pozitif etkilemektedir. Artan istihdam ve azalan işgücünün ise ekonomiye geri dönüşü daha fazla olmaktadır.

Makro ekonomi verileri ve yorumu

Ekonomik büyümenin ve istihdam artışının piyasalar üzerinde ki etkisi ise pozitiftir. İşsizliğin artması ise ekonomide yavaşlama olarak algılanmakta ve piyasalar negatif etkilenmektedir. Makroekonomik veriler arasında mesela güven endeksi de ekonomiye olan güveni göstermesi açsından önemlidir. Bu ve benzeri ekonomik veriler birbiri ile bağlantılı ve etkileşimdedir.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: