Akbank Uluslararası Piyasalardan 980 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Akbank’a 980 milyon dolarlık ‘sendikasyon’

Akbank, 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon euroluk sendikasyon kredisi sağladı.

Anadolu Ajansı 27.09.2020 – 12:06 | Son Güncelleme : 27.09.2020 – 12:29

İlişkili Haberler

Akbank, uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank’ın sendikasyon kredisine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, bankanın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığı aktarılarak, “Kredinin maliyeti dolar ve euro kısımlar için sırasıyla ‘Libor + yüzde 2,75’ ve ‘Euribor + yüzde 2,65’ oldu” ifadesine yer verildi.

DİNÇER: TÜRKİYE’YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Akbank’ın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sağladığı sendikasyon kredisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Akbank’ın Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Dinçer, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk sağlanan sendikasyon kredisinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Dinçer, 11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyona topladıkları talebin, hedefledikleri tutarı geçtiğini aktararak, “Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP), uluslararası finans merkezlerinin Türkiye’ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

“YEP’in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi, ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir. Bugün gerçekleştirilen sendikasyonumuz için bankamızın üst yönetimi büyük gayret gösterdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bazılarıyla 40 yılı aşkın geçmişimiz olan geniş ve güçlü muhabir banka ağımıza teşekkür ederim. Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz. Dünya finans sektörünün yakından takip ettiği sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına ve diğer bankalarımızın da önünü açacağına inanarak memleketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.”

Akbank`a 980 milyon dolarlэk `sendikasyon`

Son gьncelleme : 27.09.2020 13:23

“TÜRKЭYE’YE GÜVENЭN GÖSTERGESЭ”

Akbank Yönetim Kurulu Baюkanэ ve Murahhas Üye Suzan Sabancэ Dinçer, Akbank’эn uluslararasэ piyasalardan 980 milyon dolar karюэlэрэ saрladэрэ sendikasyon kredisine iliюkin yazэlэ bir açэklama yaptэ.

Açэklamasэnda, Akbank’эn Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalэюmaya devam ettiрini vurgulayan Dinçer, bugün uluslararasэ piyasalardan 980 milyon dolar karюэlэрэ 285 milyon dolarlэk ve 591 milyon avroluk saрlanan sendikasyon kredisinin büyük bir baюarэ olduрunu ifade etti.

Dinçer, 11 ülkeden 23 bankanэn katэldэрэ sendikasyona topladэklarэ talebin, hedefledikleri tutarэ geçtiрini aktararak, “Yabancэ bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katэlэm Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir.” ifadesini kullandэ.

Geçen hafta açэklanan Yeni Ekonomi Programэ’nэn (YEP), uluslararasэ finans merkezlerinin Türkiye’ye duyduklarэ güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini saрladэрэnэ belirten Dinçer, юunlarэ kaydetti:

“YEP’in açэklanmasэnэn hemen ardэndan gelen sendikasyonumuza yabancэ bankalarэn göstermiю olduрu ilgi, ülkemizle birlikte bankamэzэn ciddi yönetimi ve mali yapэsэna duyulan güveni göstermektedir. Bugün gerçekleюtirilen sendikasyonumuz için bankamэzэn üst yönetimi büyük gayret gösterdi. Emeрi geçen tüm arkadaюlarэma, bazэlarэyla 40 yэlэ aюkэn geçmiюimiz olan geniю ve güçlü muhabir banka aрэmэza teюekkür ederim. Ülkemizin bankacэlэk sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çэkacak her türlü zorluрu aюabilecek güçteyiz. Dünya finans sektörünün yakэndan takip ettiрi sendikasyonumuzun bankacэlэk sektörümüz için de öncü bir rol oynayacaрэna ve diрer bankalarэmэzэn da önünü açacaрэna inanarak memleketimize ve sektörümüze hayэrlэ olmasэnэ dilerim.”

Akbank’a 980 milyon dolarl�k ‘sendikasyon’

27 Eyl�l 2020 13:27 Yazd�r

Akbank’a 980 milyon dolarl�k ‘sendikasyon’

Akbank, 980 milyon dolar kar��l��� 285 milyon dolarl�k ve 591 milyon euroluk sendikasyon kredisi sa�lad� 27 Eyl�l 2020 13:27 Devam�n� g�r

Akbank, uluslararas� piyasalardan 980 milyon dolar kar��l��� 367 g�n vadeli sendikasyon kredisi sa�lad�.

Akbank’�n sendikasyon kredisine ili�kin a��klamas�, Kamuyu Ayd�nlatma Platformu’nda (KAP) yay�mland�.

A��klamada, bankan�n uluslararas� piyasalardan 980 milyon dolar kar��l��� 285 milyon dolarl�k ve 591 milyon avroluk 367 g�n vadeli sendikasyon kredisi sa�lad��� aktar�larak, “Kredinin maliyeti dolar ve euro k�s�mlar i�in s�ras�yla ‘Libor + y�zde 2,75’ ve ‘Euribor + y�zde 2,65’ oldu” ifadesine yer verildi.

D�N�ER: T�RK�YE’YE G�VEN�N G�STERGES�

Akbank Y�netim Kurulu Ba�kan� ve Murahhas �ye Suzan Sabanc� Din�er, Akbank’�n uluslararas� piyasalardan 980 milyon dolar kar��l��� sa�lad��� sendikasyon kredisine ili�kin yaz�l� bir a��klama yapt�.

A��klamas�nda, Akbank’�n T�rkiye ekonomisine destek olmak i�in var g�c�yle �al��maya devam etti�ini vurgulayan Din�er, bug�n uluslararas� piyasalardan 980 milyon dolar kar��l��� 285 milyon dolarl�k ve 591 milyon avroluk sa�lanan sendikasyon kredisinin b�y�k bir ba�ar� oldu�unu ifade etti.

Din�er, 11 �lkeden 23 bankan�n kat�ld��� sendikasyona toplad�klar� talebin, hedefledikleri tutar� ge�ti�ini aktararak, “Yabanc� bankalarca Akbank sendikasyonuna g�sterilen bu b�y�k ilgi ve y�ksek kat�l�m T�rkiye’ye ve mali sistemimize olan g�venin bir g�stergesidir” ifadesini kulland�.

Ge�en hafta a��klanan Yeni Ekonomi Program�’n�n (YEP), uluslararas� finans merkezlerinin T�rkiye’ye duyduklar� g�venin tazelenmesi ve g��lenmesini sa�lad���n� belirten Din�er, �unlar� kaydetti:

“YEP’in a��klanmas�n�n hemen ard�ndan gelen sendikasyonumuza yabanc� bankalar�n g�stermi� oldu�u ilgi, �lkemizle birlikte bankam�z�n ciddi y�netimi ve mali yap�s�na duyulan g�veni g�stermektedir. Bug�n ger�ekle�tirilen sendikasyonumuz i�in bankam�z�n �st y�netimi b�y�k gayret g�sterdi. Eme�i ge�en t�m arkada�lar�ma, baz�lar�yla 40 y�l� a�k�n ge�mi�imiz olan geni� ve g��l� muhabir banka a��m�za te�ekk�r ederim. �lkemizin bankac�l�k sekt�r� kuvvetli ve diren�lidir. �lke olarak �n�m�ze ��kacak her t�rl� zorlu�u a�abilecek g��teyiz. D�nya finans sekt�r�n�n yak�ndan takip etti�i sendikasyonumuzun bankac�l�k sekt�r�m�z i�in de �nc� bir rol oynayaca��na ve di�er bankalar�m�z�n da �n�n� a�aca��na inanarak memleketimize ve sekt�r�m�ze hay�rl� olmas�n� dilerim.”

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: